Pradedamas vykdyti naujas projektas

Pradedamas vykdyti projektas „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų informavimas apie Marijampolės mieste teikiamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas”

Labai didelė dalis socialinę atskirtį patiriančių Marijampolės savivaldybės gyventojų nežino apie jiems priklausančias ir teikiamas socialines paslaugas ir užimtumą, nėra susipažinę su galimybėmis jomis pasinaudoti, o taip pat nežino kur kreiptis, kad gautų kokybišką ir aktualią informaciją.

Remiantis Marijampolės miesto vietos veiklos grupės teritorijos analizės, Marijampolės savivaldybės statistikos bei Lietuvos statistikos departamento duomenimis pastebima, kad Marijampolės mieste egzistuoja įvairių socialinių ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams, tačiau žinojimas apie šias paslaugas, pavyzdžiui, informavimo apie neįgaliųjų švietimo galimybes, sklaidos apie praktinius užsiėmimus trūkumas, informacijos apie socialines paslaugas ir įvairių socialiai pažeidžiamų grupių užimtumo organizavimą, prieinamumas ir naudojimasis jomis nėra pakankamai efektyvus.

Projekto „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų informavimas apie Marijampolės mieste teikiamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas” tikslas – suteikti kokybiškas informavimo ir konsultavimo paslaugas apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas, skirtas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant.

Įgyvendinant Marijampolės miesto vietos plėtros strategiją bus parengta ir įgyvendinta nemažai įvairių socialinę atskirtį mažinančių veiklų. Kartu su kiekviena VPS įgyvendinančia organizacija bei kitomis, socialines paslaugas teikiančiomis reguliariai, bus siekiama sukurti efektyvią informacijos sklaidos platformą, atsižvelgiant į socialinę atskirtį patiriančiųjų poreikius ir galimybes (pritaikant neįgaliesiems, senjorams, kt.), kurioje bus viešinamos įvairios mieste prieinamos socialinės paslaugos bei kitoks socialinę atskirtį mažinantis užimtumas. Tiems, kam neužteks platformoje talpinamos informacijos ir funkcionalumų, bus teikiamos papildomos individualios arba grupinės konsultacijos ir tarpininkavimas gaunant paslaugas (priklausomai nuo poreikių asmenims ir šeimoms).

———————————————————————————————–

Projektas „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų informavimas apie Marijampolės mieste teikiamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas” (08.6.1-ESFA-T-927) bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Scroll to Top
Scroll to Top